Algemene leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Deelpunt Adviesgroep (KvK 70666601)

Veelgestelde vragen

LeveringsvoorwaardenDeelpunt Adviesgroep en Deelpunt Academy (KvK 70666601) augustus 2021

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten metDeelpunt Adviesgroep/Deelpunt Academy v.o.f. met ingang van 1 augustus 2021 en zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1: Begripsbepalingen.

Opdrachtnemer: Deelpunt Adviesgroep of Deelpunt Academy, vanaf hier genoemd Deelpunt.Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Deelpunt onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze aan Deelpunt een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven. Opdracht: elke vorm van dienstverlening (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: trainingen, workshops, opleidingen, coaching, adviesopdrachten) die tussen Deelpunt enOpdrachtgever mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen. Aanvang van deOpdracht: de eerste afgesproken en schriftelijk vastgelegde datum waarop deOpdracht aanvangt. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn excl. 21%btw.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Deelpunt tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van deOpdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

Alle aanbiedingen en offertes van Deelpunt zijn niet bindend totdat tussen Partijenter zake van die offerte een overeenkomst is gesloten. De overeenkomst tussenDeelpunt en de Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de door Deelpunt opgestelde offerte, of door rechtsgeldige schriftelijke/mondelinge bevestiging door Opdrachtgever, of door de rechtsgeldige, schriftelijke bevestiging door Deelpunt van de telefonische aanmelding of Opdracht van Opdrachtgever.

Artikel 4: Uitvoering van de Opdracht

Voorzover door Deelpunt uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat deze ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. Deelpunt is gerechtigd om deOpdracht tussentijds inhoudelijk of qua planning te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering; bij onvoldoende aanmeldingen een Opdracht af tegelasten, of nieuwe (individuele) aanmeldingen of deelnemingen voor een bestaande Opdracht niet te accepteren. Deelpunt zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, conform afspraak en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren. Als bij de uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal Deelpunt in overleg met Opdrachtgever - of vice versa - streven naar aanpassing van de oorspronkelijke Opdracht. Zowel Opdrachtgever als Deelpunt hebben de plicht om tijdig te signaleren en de consequenties voor de Opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

Artikel 5: Annulering of wijziging

5.1 Annulering/wijziging Opdracht door particulier

De particuliere Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht op deelname aan deOpdracht schriftelijk te annuleren. Daarbij heeft de particuliere Opdrachtgever in alle gevallen de gelegenheid om kosteloos door te boeken naar een andere datum van uitvoering van de training/opleiding met een maximum van 1 jaar nadatum van de oorspronkelijke uitvoeringsdata. Indien op de startdatum van deOpdracht of na aanvang van de Opdracht de deelname tussentijds beëindigd wordt of anderszins niet (langer) aan de opleiding kan worden deelgenomen, heeft deOpdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training/opleiding/workshop. In geval de oorspronkelijke (aangewezen) deelnemer niet aanwezig kan zijn en geen vervanger kan worden gevonden, en Deelpunt kostenvoor deze deelnemer dient te maken voor huur van een locatie en/of lunch/diner worden deze kosten doorberekend aan de Opdrachtgever conform het in de offerte of opdracht-bevestiging/factuur opgenomen no show tarief. In het geval deOpdracht (een) individuele deelnemer(s) betreft die via of in Opdracht van een professionele Opdrachtgever deelnemen, geldt hetgeen is gesteld bij artikel 5.2

5.2 Annulering van de Opdracht anders dan door particulier

De professionele Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de Opdracht schriftelijk te annuleren met opgaaf van geldige reden. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-maildatum, faxdatum of digitale communicatievorm.

Na de totstandkoming van de overeenkomst is het niet mogelijk om kosteloos te annuleren en zullen annuleringskosten in rekening worden gebracht ten hoogtevan 10% van de opdrachtsom. De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar. Daarbij zullen de volgende kosten in rekening worden gebracht: 

Bijannulering of wijziging tussen de 8 tot 6 weken voor aanvang van de Opdracht is de Opdrachtgever verplicht 25% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.Bij annulering of wijziging tussen de 6 tot 4 weken voor aanvang van deOpdracht is de Opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden. Bij annulering of wijziging tussen de 4 tot 2 weken voor aanvang van de Opdracht is de Opdrachtgever verplicht 75% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden. Bij annulering of wijziging minder dan 2 weken voor aanvang van de Opdracht dient 100% van de overeengekomen opdrachtsom te worden vergoed. In het geval voor de Opdracht reeds kosten zijn gemaakt door Deelpunt (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: huur van locatie, lunches, arrangementen, apparatuur)zullen de kosten die reeds zijn gemaakt of waartoe Deelpunt zich heeft verplicht worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

5.3 Wijziging van data van uitvoer van de Opdracht anders dan door particulier

De Opdrachtgever heeft het recht de afgesproken data van uitvoering van deOpdracht in overleg met de Deelpunt te wijzigen met opgaaf van geldige reden.Wijziging van afgesproken uitvoeringsdata door de Opdrachtgever dient 8 weken voor aanvang van de Opdracht geschieden. Als wijzigingsdatum geldt de datum van het poststempel, e-maildatum, faxdatum of digitale communicatievorm.

Na de totstandkoming van de uitvoeringsdata is het niet mogelijk om kosteloos te wijzigen en zullen wijzigingskosten in rekening worden gebracht ten hoogte van10% van het dagtarief. De wijzigingskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar. Daarbij zullen de volgende kosten in rekening worden gebracht:

Bij wijziging van afgesproken uitvoeringsdata tussen de 8 tot 6 weken voor aanvang van de Opdracht is de Opdrachtgever verplicht 25% van het dagtarief per gewijzigde uitvoeringsdag te vergoeden. Bij wijziging van afgesproken uitvoeringsdata tussen de 6 tot 4 weken voor aanvang van de Opdracht is deOpdrachtgever verplicht 50% van het dagtarief per gewijzigde uitvoeringsdag te vergoeden. Bij wijziging van afgesproken uitvoeringsdata tussen de 4 tot 2weken voor aanvang van de Opdracht is de Opdrachtgever verplicht 75% van het dagtarief per gewijzigde uitvoeringsdag te vergoeden. Bij wijziging van afgesproken uitvoeringsdata korter dan 2 weken voor aanvang van de Opdracht dient 100% van het dagtarief per gewijzigde uitvoeringsdag te worden vergoed.

In het geval voor de uitvoeringsdag(en) reeds kosten zijn gemaakt door Deelpunt(waaronder begrepen maar niet beperkt: tot huur van locatie, lunches, arrangementen, apparatuur) zullen de kosten die reeds zijn gemaakt of waartoeDeelpunt zich heeft verplicht worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

5.4 Reden van annulering of wijziging

Elke annulering of wijziging van de Opdracht door de Opdrachtgever dient te geschieden met schriftelijke opgaaf van reden. De annulering komt pas tot stand na akkoord van Deelpunt. Van geldige redenen van annulering zijn uitgesloten overname of fusie door/met een andere organisatie dan de ondertekenende opdrachtgever of een wisseling van (interim) bestuur, management of leidinggevende. Tevens is als geldige opgave van annulering uitgesloten de situatie rond het COVID19 virus indien doorgang van de Opdracht kan plaatsvinden met inachtneming van de op dat moment geldende regels en beperkingen die door de Rijksoverheid en/of RIVM zijn opgelegd. In voornoemde gevallen is het verschuiven van de Opdracht naar andere data altijd een optie.

Artikel 6: Annulering of wijziging door Deelpunt

Deelpunt heeft het recht zonder opgave van redenen de Opdracht te annuleren of deelname van een door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige aan Deelpunt betaalde bedrag.

Artikel 7: Vervanging

DeOpdrachtgever dan wel een door Opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaatsvan de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de Opdracht laten deelnemen indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan Deelpunt wordt medegedeeld. Vervanging na de start van de Opdracht is niet meer toegestaan.

Artikel 8: Betaling

Deelpunt brengt de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening doormiddel van een factuur. De Opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen 14 dagen na factuurdatum – doch in het geval van individuele inschrijving voor deelname aan training, opleiding of workshop uiterlijk 1 maand voor aanvang van de uitvoerdatum – op de door Deelpunt aangegeven wijze zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door Deelpunt aanvaarde Opdracht waarop de factuurbetrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bij het overschrijden van de betalingstermijn stuurt de Opdrachtgever een WIK-brief met daarin vermeld de incassokosten die in rekening gebracht zullen worden indien niet aan de betalingsplicht wordt voldaan. Voor de hoogte van de incassokosten worden de richtlijnen van de Wet Incasso Kosten gehanteerd.Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Deelpunt gerechtigd de uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de Opdracht te weigeren.

Artikel 9: Opschorting en ontbinding

Deelpunt heeft het recht deelname van de Opdrachtgever dan wel van de door deOpdrachtgever aangewezen deelnemer aan een opleiding of (maatwerk)Opdracht te weigeren of uitvoering van de Opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Deelpunt spant zich in de gegeven Opdrachten en trainingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Deelpunt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uitmaken van de met Deelpunt gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Deelpunt sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens Opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit. Iedere aansprakelijkheid van Deelpunt voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten. Deelpunt zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van enige tekortkoming van de Opdrachtgever of de doorOpdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.

De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie. Deelpunt is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van implementatie in de organisatie van Opdrachtgever, c.q. deelnemer van door deelnemer tijdens de opleiding geproduceerde examenwerkstukken, zoals plannen van aanpak, praktijkopdrachten e.d. dan wel onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Deelpunt en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.